Tunnel til nye Narvik Sykehus

Byggherreombud

Prosjektbeskrivelse

INDIRA er engasjert som byggherreombud for tunnel til nye Narvik sykehus.

INDIRA er takknemlig for tilliten og vil bidra med sin bygg og anleggskompetanse på fjellarbeider og tverrfaglig kompetanse på tekniske fag.
UNN bygger ny tunnel fra Ornes under jernbanen og byggefelt til den nye sykehustomten.

LNS er driver av tunnelarbeidene og er ansvarlig for masseutskifting i sykehustomten, samt uttransport av masser til deponi.

Oppdragsgiver

UNN

Periode

2018 – 2019

Oppdragsleder

UNN