Djupvik kryssingsspor

Byggeledelse

Foto: Kalle Punsvik

Prosjektbeskrivelse

Indira er engasjert av Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) for å ivareta byggeledelsen i forbindelse med etablering av Djupvik kryssingsspor på Ofotbanen i Narvikområdet.
Oppdraget er et samarbeid med Multiconsult som bidrar med ingeniørgeolog og kontrollingeniør, mens Indira innehar roller som hovedbyggeleder samt koordinator for utførelsesfasen mhp SHA ( KU) og er fremdriftskoordinator.

I mai 2016 startet anleggsarbeidet for fullt med å etablere det nye kryssingssporet på Djupvik, dette som et ledd i Bane Nors arbeid med å øke transportkapasiteten på Ofotbanen. Det nye kryssingssporet legges i tunell og planlegges for å bli tatt i bruk i 2017. Kostnadsrammen for hele prosjektet på ca. 330 millioner kroner. Prosjektet er delt inn i tre entrepriser, herunder E01 (forberedende arbeider), EO2 (underbygningsentreprise) og EO3 (jernbaneteknisk entreprise).

Indira har i samarbeid med Multiconsult ivaretatt byggeledelsen for E02 som inneholder alle underbygningstiltakene i prosjektet og det er nylig utløst opsjon på byggeledelse også for E03, den jernbanetekniske entreprisen.
Entreprisen for underbygning (E02) pågår nå og omfatter driving av tunnel inkludert etablering av forskjæringer, påhugg samt vann og frostsikring. I tillegg omfatter entreprisen alle underbygningstiltakene for spor med nye fyllinger og skjæringer, oppbygging av nytt banelegeme til og med forsterkningslag, nye og forlengelse av eksisterende stikkrenner med hensyn til drens og overvannshåndtering, etablering av fundamenter og føringsveier for jernbanetekniske fag samt ny adkomstvei. Det skal også etableres grøfter og rør for ny vann- og avløpsledning.Konstruksjoner som skal etableres i prosjektet er tunnelportal i vest, rasoverbygg i øst, diverse fundamenter og et nytt teknisk hus. E02 startet opp i mai 2016 og avsluttes mai/ juni 2017.

I mai 2017 er det oppstart for den jernbanetekniske entreprisen (E03) som planlegges ferdigstilt høsten 2017. I E03 inngår blant annet overbygning med skinner, sviller, befestigelse og ballast for nytt spor, samt strømforsyning med nytt kontaktledningsanlegg og lavspent, signalanlegg, teleanlegg og data for det nye kryssingssporet.

Hovedmålet med å bygge nytt kryssingsspor ved Djupvik er å oppnå økt kapasitet, punktlighet og fleksibilitet for togtrafikken på Ofotbanen. I dag går det kun et spor gjennom området på Djupvik som ligger midt mellom Narvik stasjon og Straumsnes. Det nye kryssingssporet er planlagt for samtidig innkjør for 750 meter lange tog. Kryssningssporet skal ha en total lengde på 1069 meter, og det skal legges i enkeltsporet tunnel. Påkobling mot eksisterende spor er ved km 7,9 og 9,3. Det skal videre etableres et stikkspor øst på anleggsområdet ved nedlagt deponi på HRS. Dette sidesporet skal benyttes som hensettingsspor med pukklager som kan ivareta pukkbehov for drift og mindre fornyelse samt lasting/lossing av gods.

Indira er stolte over å være med å bidra i Bane Nors satsing på utvikling av jernbanen som transportveg i nordregionen.

12. Januar 2017 var det gjennomslag på den vel 830 m lange tunnelen hvor det nye kryssingssporet skal etableres. Tunnelgjennomslaget er en viktig milepæl i prosjektet Djupvik kryssingsspor som vil være det første kryssingssporet på Ofotbanen som vil bli en del av et eventuelt fremtidig dobbeltspor.

Se hva Fremover skriver om saken her : https://www.fremover.no/ofotbanen/bane-nor/narvik/jubel-for-historisk-salve-pa-ofotbanen/s/5-17-208711

Oppdragsgiver

Bane NOR

Periode

2016 – 2017

Guttorm Ræder

Senior Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, Prosjektadministrasjon

Tlf. +47 926 24 604 / guttorm@indira.no

Kristin Pedersen

Sivilingeniør Bygg- og anleggsteknikk, prosjektadministrasjon

Tlf: +47 930 49 839 / kristin@indira.no